RAR Studio – Masters of Chanderi weaves from designers – Ritesh, Aniket & Rishav (RAR)

Photographer – Shashank SK Tyagi

Models – Ashhley Sharma & Shabana Singh

Make up and Hair  – Zainab Khan